OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") vydává dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

Tereza Psutková
IČO: 09632751
se sídlem: Markušova 1630/3, 149 00 Praha 4
Neplátce DPH

(dále jen "prodávající")

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce www.modestminerals.cz (dále jen "internetový obchod"). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky jsou přístupné odkazem z patičky e-shopu. Uživatel kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku" potvrzuje, že se s následujícími obchodními podmínkami seznámil a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Internetový obchod zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Více o ochranně osobních údajů ZDE.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Kupní smlouva je uzavřena momentem dokončení objednávky, tedy kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.

Cena zboží je určena dle nabídky prodávajícího platné v okamžiku přijetí objednávky.

2.1 Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho
e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

2.2 Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku pouze před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadováno uhrazení všech nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží. Kupující zruší objednávku vždy písemně na e-mail prodávajícího info@modestminerals.cz. Při zrušení objednávky kupující uvádí jméno, e-mail a číslo objednávky.

3. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 4359741073/0800 vedený u České spořitelny. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno:

  1. na adresu určenou kupujícím objednávce,
  2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a uplatnit u něj reklamaci zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

Prodávající vystaví kupujícímu doklad o prodeji (fakturu), který je zaslán elektronicky na e-mail kupujícího.

Dodací lhůta pro výrobu zboží a jeho předání dopravní společnosti je 2 - 5 pracovních dní od obdržení platby za zboží. Nicméně prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech dodací lhůtu prodloužit. V takovýchto případech je prodávající povinen informovat kupujícího o termínu dodání. Pokud kupující nebude s alternativním termínem dodání spokojen, může objednávku zrušit a požadovat navrácení již uhrazené částky.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4. Dopravní společnosti

Zboží je doručováno Českou poštou, s.p. nebo Zásilkovnou s.r.o.

V případě České pošty je zboží zasíláno jako Cenné psaní. Poštovné je účtováno ve výši 87 Kč. 

V případě Zásilkovny je zboží doručováno prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil. Poštovné je účtováno ve výši 90 Kč. Tato cena platí pro zásilky do 5 kg.

V obou případech je zásilka obvykle doručena do dvou až tří pracovních dní od odeslání. O odeslání zboží je kupující vždy informován e-mailem. Následně je kontaktován zvoleným dopravcem a postupuje dle jeho pokynů.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující prodávajícího kontaktuje pomocí emailu info@modestminerals.cz. Do žádosti o odstoupení od smlouvy kupující rovněž připíše číslo účtu, na které požaduje vrátit peněžní prostředky.

Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, nepoužité a neznečištěné (pouze vyzkoušené) v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží kupující vloží do plastikového zipového sáčku, který je součástí balení, následně do krabičky a zásilku řádně zabalí ideálně pomocí původního obalového materiálu. Pokud je původní obalový materiál poškozen, zakoupí kupující pro účely odeslání zboží obalový materiál nový, aby během přepravy nemohlo dojít k poškození výrobku. Ke zboží kupující přikládá doklad o koupi.

Kupující zásilku odešle jako Cenné psaní na adresu: Tereza Psutková, Markušova 1630/3, 149 00, Praha 4. Kupující zboží nezasílá na dobírku, takové zboží nebude obchodem přijato. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to na jeho bankovní účet, který kupující uvede v e-mailu o odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Korekce délky náramku se za úpravu na míru ve výše uvedeném smyslu nepovažuje.

6. Úprava, výměna zboží

Lhůta pro úpravu velikosti náramku či kompletní výměnu zboží je totožná se zákonnou lhůtou pro odstoupení od smlouvy. Zboží tedy lze upravit či vyměnit do 14 dní od obdržení objednávky. V takovém případě kupující prodávajícího kontaktuje s požadovanou úpravou pomocí emailu info@modestminerals.cz. 

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to včetně nákladů na opětovné zaslání nového či upraveného zboží.  

Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, nepoužité a neznečištěné (pouze vyzkoušené) v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží kupující vloží do plastikového zipového sáčku, který je součástí balení, následně do krabičky a zásilku řádně zabalí ideálně pomocí původního obalového materiálu. Pokud je původní obalový materiál poškozen, zakoupí kupující pro účely odeslání zboží obalový materiál nový, aby během přepravy nemohlo dojít k poškození výrobku. Ke zboží kupující přikládá doklad o koupi.

Kupující zásilku odešle jako Cenné psaní na adresu: Tereza Psutková, Markušova 1630/3, 149 00, Praha 4. Kupující zboží nezasílá na dobírku, takové zboží nebude obchodem přijato. 

U objednávek přijatých v prosinci je lhůta pro úpravu či výměnu zboží prodloužena až do 31. 12Šperk musí být nenošený, pouze vyzkoušený a řádně skladovaný v zipovém plastikovém sáčku, který je přiložen v krabičce u každého náramku. Odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě není možné.  

7. Práva z vadného plnění a reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Na zboží je poskytována dvouletá záruční doba daná zákonem, která začíná běžet datem uvedeným na dokladu o prodeji. Záruka se nevztahuje na opotřebování materiálu a na vady způsobené nevhodným zacházením či nevhodným uskladněním šperku. Kupující se při používání zboží řídí návodem k použití "Péče o šperky Modest Minerals" přiloženým ke každé objednávce a zároveň informacemi na webových stránkách modestminerals.cz. Poškození výrobku následkem nevhodného zacházení nebude uznáno.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. 

8. Reklamační řád

Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předáno k posouzení ihned po zjištění závady.

8.1. Jak postupovat při reklamaci

Kupující napíše průvodní dopis (stačí do těla e-mailu), v kterém uvede tyto informace: jméno a příjmení, datum a číslo objednávky a číslo účtu. Ve stručnosti popíše závadu a přiloží fotodokumentaci. Průvodní dopis zašle prodávajícímu elektronicky na info@modestminerals.cz. Do předmětu kupující napíše: Reklamace a číslo objednávky.

Prodávající reklamaci posoudí a reakci zašle kupujícímu do 5 pracovních dní od obdržení e-mailu. V případě uznání reklamace bude vadné nebo poškozené zboží opraveno nebo vyměněno, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud bude zboží kupujícím zasíláno zpět na provozovnu prodávajícího, kupující vždy ke zboží přiloží doklad o koupi. Zboží kupující vloží do plastikového zipového sáčku, který je součástí balení, následně do krabičky a zásilku řádně zabalí ideálně pomocí původního obalového materiálu. Pokud je původní obalový materiál poškozen, zakoupí kupující pro účely odeslání zboží obalový materiál nový, aby během přepravy nemohlo dojít k dalšímu poškození výrobku.

Zásilku kupující zašle jako Cenné psaní na adresu: Tereza Psutková, Markušova 1630/3, 149 00, Praha 4. Kupující zboží nezasílá na dobírku, takové zboží nebude obchodem přijato. Při uznání reklamace hradí náklady na dopravu zboží prodávající, v opačném případě kupující.

8.2 Reklamace se vztahuje na:

  1. Chyby v druhu minerálů, barvě kovu: např. kupující obdržel odlišný typ náramku nebo kov jiné barvy
  2. Mechanické poškození vzniklé před odesláním výrobku: prodávající zboží vždy řádně zabalí, aby kupujícímu dorazilo bez poškození. Pokud se kupující bude přesto domnívat, že zboží nebylo v pořádku již při odeslání, postupuje dle podmínek reklamačního řádu z bodu 7.1. POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

8.3 Reklamace se nevztahuje na:

  1. Kresbu a barvu drahých kamenů: šperky jsou vyráběny s maximální péčí tak, aby byl každý náramek krásný a jedinečný. Jednotlivé minerály jsou, s výjimkou Opalitu, přírodními produkty, mají tedy různé zabarvení, žilkování, nepatrné odchylky ve velikosti a tvaru apod. Z těchto důvodů náramek nemusí odpovídat fotografii na webových stránkách ve všech detailech. Tyto odchylky nejsou důvodem k reklamaci a nebudou jako reklamace uznány.
  2. Barvu zlacených kovů: barva zlacených šperků je lehce odlišná od zlatých kousků ve vaší šperkovnici. To je všeobecně známý fakt. Kupující toto bere v potaz již při objednávce. Reklamace týkající se barevnosti kovu nebudou uznány.
  3. Opotřebení a mechanické poškození: je zcela běžné, že stříbro při častém nošení, nebo naopak dlouhém nenošení může oxidovat. Zlacené náramky mohou časem lehce změnit barvu, např. po kontaktu s potem apod. V obou případech se jedná o běžné chemické reakce, nikoliv vady a důvody k reklamaci. Kupující se při používání zboží řídí návodem k použití "Péče o šperky Modest Minerals" přiloženým ke každé objednávce a zároveň informacemi na webových stránkách modestminerals.cz. Poškození výrobku následkem nevhodného zacházení nebude uznáno. Také upozorňujeme, že lepidlo v převážné většině dárkových krabiček na šperky způsobuje oxidaci. Proto důrazně doporučujeme náramky skladovat v zipovém plastikovém sáčku s minimálním přístupem vzduchu.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

9. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2020.